Algemene voorwaarden voor cursussen gevolgd via Praktijk voor Integrale Geneeskunde, GJ Gerritsma, arts

1.Algemeen
1.1 Praktijk voor Integrale Geneeskunde, GJ Gerritsma, arts (hierna te noemen Praktijk voor Integrale Geneeskunde) verzorgt cursussen en lezingen over leefstijlgeneeskunde voor algemeen publiek.
1.2 Cursussen en lezingen worden online, of op locatie gegeven. Indien er opnames van de lezingen/cursus gemaakt zijn, blijven deze tot minimaal 3 maanden na afloop van de cursus beschikbaar.
1.3 Indien er ook schriftelijk cursusmateriaal beschikbaar is, blijft dit tenminste 3 maanden na afloop van de cursus toegankelijk voor de cursist via zijn/haar account op www.duurzame-geneeskunde.nu. Dit account is beschermd met een wachtwoord.

1.4 Het cursusmateriaal is uitsluitend voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan dit materiaal voor andere doeleinden in te zetten, te kopiëren of te verspreiden dan voor uw eigen ontwikkeling. Bij twijfel neemt u contact op met de praktijk.

2. Aanmelding, inschrijving en betaling
2.1 Aanmelding voor de cursussen / lezingen gebeurt via de website www.duurzame-geneeskunde.nu door het digitale inschrijfformulier in te vullen en te verzenden.
2.2 Het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver om de juiste gegevens van de cursist door te geven. Na inschrijving kan de cursus/lezing via de website betaald worden. Na inschrijving volgt een bevestiging van deze bestelling/inschrijving en een factuur aan de deelnemer per mail.
2.3 Aanmeldingen voor deelname worden geregistreerd op volgorde van ontvangst.
2.4 Wijzigingen voorbehouden De organisatie behoudt zich het recht voor programma- en/of locatiewijzigingen aan te brengen. Deelnemers worden voorafgaand aan de cursus over eventuele wijzigingen geïnformeerd voor zover tijdig bekend bij de organisatie.
2.6 Bij een naar het oordeel van Praktijk voor Integrale Geneeskunde te gering aantal inschrijvingen voor een cursus, wordt de cursus geannuleerd. Van de annulering krijgt de deelnemer uiterlijk 24 uur voor aanvang van de cursus een bevestiging.
2.7 Kortingen kunnen niet worden opgeteld, de hoogste korting wordt berekend. Voor reeds geplaatste bestellingen kunnen achteraf geen kortingen worden verwerkt.
3. Annulering en afgelasting
3.1 Annuleren kan tot een week voor aanvang van de eerste bijeenkomst van de cursus/lezing, u ontvangt dan 90% van de cursuskosten terug.

3.2 Bij annuleren binnen een week voordat de cursus begint, kunt u uw plaats wel aan iemand anders overdragen. U dient dit per e-mail aan te geven een week voor aanvang van de cursus. U kunt geen bedrag terugvorderen.

3.2 Praktijk voor Integrale Geneeskunde behoudt zich het recht voor cursussen af te gelasten. Bij afgelasting van een cursus wordt naar een inhaalmoment gezocht.
3.4 Bij annulering van de cursus door Praktijk voor Integrale Geneeskunde geldt het volgende;
De deelnemer krijgt krijgt 24 uur voor aanvang van de cursus een bevestiging van de annulering. Het door de deelnemer betaalde cursusgeld wordt door Praktijk voor Integrale Geneeskunde gerestitueerd.
3.5 Overmacht. Als een cursus of lezing in het geval van overmacht niet door kan gaan, doet de Praktijk er alles aan om vervangende data aan te bieden. Mocht u voor een of meer van de nieuw geplande data verhinderd zijn, dan kunt u contact opnemen met de Praktijk. Doordat er sprake is van overmacht kunt u geen aanspraak maken op de annuleringsvoorwaarden, maar kunt u wel gebruik maken van de mogelijkheid een collega of kennis te sturen.
4. Aansprakelijkheid
4.1 Praktijk voor Integrale Geneeskunde is niet aansprakelijk voor schade (direct dan wel indirect) veroorzaakt door en/of verbandhoudend met deelname aan de cursus, het handelen of nalaten van haar werknemers en /of andere personen die door of vanwege Praktijk voor Integrale Geneeskunde te werk zijn gesteld of van wiens diensten door Praktijk voor Integrale Geneeskunde gebruik is gemaakt, tenzij aan Praktijk voor Integrale Geneeskunde opzet of grove schuld kan worden verweten.

De kennis gegeven in de cursussen is bedoeld als ondersteuning voor zelfwerkzaamheid aan goede gezondheid en/of preventie van ziekten en is op geen enkele wijze bedoeld als vervanging voor het raadplegen van de eigen behandelende huisarts en/of specialist.

5. Opname van film en foto’s
Tijdens lezingen en cursussen, met name die online gehouden worden, worden in de meeste gevallen opnames gemaakt, onder andere met als doel de kennis later ter beschikking te stellen aan andere deelnemers, of om de deelnemers in de gelegenheid te stellen de opname later te bekijken

5.1 Indien een deelnemer niet wil dat haar/zijn foto, en/of naam in beeld verschijnt tijdens deze opnames, dan dient zij/hij zelf daarvoor te zorgen dat deze tijdens de opnames verborgen worden.

5.2 Praktijk voor Integrale Geneeskunde houdt zich het recht voor om foto’s, genomen tijdens onze activiteiten, te gebruiken voor promotiedoeleinden en onze website.

6 Klachten
6.1. Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de gegeven cursus. Verstandig is het om dit eerst bij de gever van de cursus aan te kaarten en te kijken of u samen tot een oplossing kunt komen.

6. 2. Wanneer dit niet lukt dan kunt u uw klacht melden bij de Artsen Vereniging voor integrale Geneeskunde (AVIG): www.avig.nl. Deze klacht moet u eerst melden bij het secretariaat van de AVIG. Het secretariaat zal met u bespreken wat bij uw klacht de beste mogelijkheid van afhandeling is. Eenvoudige problemen kunnen soms door het secretariaat zelf opgelost worden. Meer ingewikkelde, ernstige klachten zullen ter beoordeling aan de klachtenfunctionarissen van de AVIG voorgelegd worden. Zij zullen zich uitgaande van hoor- en wederhoor een beeld vormen van de klacht en op basis daarvan een voor beide partijen aanvaardbare oplossing voorstellen in de zin van bemiddeling of schikking.

6. 3. Als deze afhandeling van de klachtenfunctionaris niet leidt tot een aanvaardbare oplossing, dan kunt u zich vervolgens wenden tot de geschilleninstantie SGCIG (Stichting Geschilleninstantie Complementaire en Integrale Geneeskunde). Deze instantie beoordeelt de situatie juridisch, is bevoegd een oordeel uit te spreken en een eventuele schadeclaim toe te wijzen.

7. Privacy verklaring

7.1 Voor cursussen verzamelt de Praktijk alleen gegevens die nodig zijn om de deelnemers te informeren over een cursus. Dit houdt in dat enkel informatie zoals de naam van de deelnemer en e-mailadres nodig zijn. Het geven van een mobiel nummer is daarbij niet verplicht. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Wij verzamelen geen geboortedata, geen privégegevens en geen bankgegevens. Voor cursussen worden de gegevens opgeslagen op de website die bij hostingdiscounter.nl ondergebracht is. Hostingdiscounter heeft passende maatregleen genomen om de privacy hiervan te waarborgen.

7.2 Voor de nieuwsbrief gebruiken we slechts een naam en een e-mailadres die vrijwillig aan de Praktijk worden verstrekt. Voor de nieuwsbrief worden deze gegevens bewaard bij de firma Laposta, die voldoet aan de eisen van de AVG.

Wijzigen en aanpassingen van deze algemene voorwaarden worden regelmatig door de Praktijk doorgevoerd. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 7 februari 2022.